Newletter

  Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu - zapisz się na naszą listę mailingową.

  newsletter

  Pozostałe

  Logo BIP
  ankieta

  Statystyki

  • Odwiedziło nas: 116204 osób
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 2 dni

  Kalendarium

  Środa, 2018-06-20

  Imieniny:

  Bogny, Rafaeli

  Jesteś tu: » Strona startowa » O przedszkolu » STATUT ŻŁOBKA

   

   

  STATUT

  Żłobka  Niepublicznego  „ Puchatek” Iwona Łanek w Kościerzynie

   

   

  Rozdział 1

  Postanowienia ogólne

   

   

  § 1

   

  Żłobek Niepubliczny  „Puchatek” Iwona Łanek, zwany dalej Żłobkiem, działa na podstawie:

   

  1. Ustawy dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. Nr

      45 poz. 235, z późn. zm.)

  2. Wpisu do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna

  3. Regulaminu organizacyjnego

  4. Niniejszego statutu

  5. Innych przepisów prawa

   

  § 2

   

  1.Osobą fizyczną będącą organem prowadzącym żłobek jest Iwona Łanek- dyrektor żłobka

  2.Ustalona nazwa używana przez żłobek w pełnym brzmieniu:

                                                                                         Żłobek Niepubliczny „Puchatek”

  Iwona Łanek

  NIP 591 106 81 23

  3.Używana nazwa skrócona :Żłobek Niepubliczny „Puchatek”

   

  § 3

   

  1.Siedziba żłobka znajduje się w Kościerzynie ,  przy ul J. Brzechwy 3

  2. Działalność żłobka finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w żłobku oraz dotacji otrzymywanej z Gminy Miejskiej Kościerzyna  na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta.

   

   

  Rozdział 2

  Cele i zadania żłobka

   

   

  § 4

   

  1. Celem Żłobka jest zorganizowanie opieki nad dziećmi od 18 miesiąca życia do lat 3 .W szczególnie uzasadnionych przypadkach do żłobka może uczęszczać dziecko , które ukończyło 12 miesięcy.

     

  2. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie .
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka,
  4. zapewnienie wyżywienia zgodnego z normami fizjologicznymi,
  5. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
  6. współdziałanie z rodzicami.

   3. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej przez organ     prowadzący

   

  Rozdział 3

  Warunki przyjmowania dzieci

   

   

  § 5

   

  1. Do Żłobka przyjmowane są  w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie miasta Kościerzyna

  2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Żłobka, a rodzicami ( opiekunami prawnymi) w wyniku       wcześniej złożonej  przez rodziców ( opiekunów prawnych) Karty  zgłoszenia dziecka do Żłobka oraz dokonanie opłaty wpisowej.

  3. Do karty zgłoszenia Rodzice załączają aktualne zaświadczenie od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do   żłobka

  4. Przy braku wolnych miejsc dziecko wpisywane jest na listę rezerwową.

  5. Zapisy do żłobka prowadzone są  przez  cały rok

  § 6

  1. Każde dziecko korzystające z usług Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców dziecka ( opiekunów prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
  2. Do odbioru dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w Umowie podpisanej przez rodziców/opiekunów,po okazaniu dowodu tożsamości.
  3. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodziców , prawnych opiekunów. Upoważnienie takie może być wydane tylko osobie pełnoletniej.
  4. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka,
  5.  Do żłobka przyprowadzamy tylko zdrowe dziecko.
  6. W przypadku ,gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka ,rodzic, opiekun zostanie natychmiast poinformowany przez personel żłobka .
  7. Rodzic , opiekun ma obowiązek w ciągu 2 godzin odebrać chore dziecko . Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie , a stan jego zdrowia będzie wymagał pomocy lekarskiej ,opiekun wezwie pomoc lekarską.

   

                                                                                                                  &7

  1.Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników żłobka w przypadku gdy:

  1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie ,po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami/.
  2. rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami żłobka  w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,
  3. następuje miesięczna zaległość w opłacie czesnego i za wyżywienie po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty i określeniu ostatecznego terminu zapłaty,                                                                                                 Rozdział 4  

  Zasady ustalania opłat

   

          Usługi i świadczenia gwarantowane przez żłobek są odpłatne.

   

                                                                                                                 § 8

  1. Działalność żłobka  finansowana jest przez rodziców w formie opłaty stałej tzw czesnego za pobyt dziecka w żłobku oraz dotacji  otrzymywanej z gminy miejskiej Kościerzyna na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Kościerzyna.
  2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.
  3. Opłata stała- czesne  za żłobek nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka i jest ustalana przez dyrektora placówki.
  4.  W Żłobku  istnieje możliwość korzystania z 2,3 posiłków
  5. Żłobek zapewnia wyżywienie dla dzieci za dodatkową odpłatnością skalkulowaną w wysokości surowca zużytego do przyrządzenia posiłku
  6. Czesne za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie , pobierana jest z góry do 20 dnia każdego miesiąca.
  7. Nie dokonanie opłaty w terminie określonym w pkt. 6 , może powodować naliczenie kary umownej ustalonej przez dyrektora placówki.
  8. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku trwającej dłużej niż 2 dni ,rodzicom przysługuje zwrot wpłat za wyżywienie. Nieobecność dziecka do 2 dni nie powoduje zwrotu z opłat za wyżywienie.
  9. Może być także pobierana zaliczka przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący. Zaliczka jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane w momencie przyjmowania karty zgłoszenia jako tzw. umowa przedwstępna i w związku z tym nie podlega zwrotowi. Zaliczka gwarantuje dziecku miejsce w żłobku na czas zawartej umowy i obejmuje zakup materiałów edukacyjnych . 
  10. Wychowankowie żłobka  ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  11. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka  NNW, rodzice ,opiekunowie dziecka uiszczają w miesiącu wrześniu.
  12. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym uprzedzeniem, informacją na tablicy ogłoszeń. Zmiana wysokości opłat nie będzie wprowadzana pisemnym aneksem do Umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę , umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia , w którym obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.
  13. W żłobku  nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej i psychicznej.
  14. Dziecko w żłobku   ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  • właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej  
  • poszanowania godności osobistej,
  • szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności

                                                                                                          Rozdział 5

  Zarządzanie Żłobkiem

                                                                                                               § 9

   

  1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka

  2. Dyrektor Żłobka kieruje nim i reprezentuje go na zewnątrz.

  3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników

  4. W razie nieobecności Dyrektora Żłobka zastępuje go wyznaczona osoba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

  5.W żłobku zatrudnia się opiekunki dziecięce, które współpracują z rodzicami dzieci

  6. W żłobku do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci ,zatrudnia się pielęgniarkę lub położną

   

                                                                                                            &10

   

  1. Rodzice i opiekunki dziecięce zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko

  2.Opiekunka prowadząca zajęcia z dziećmi współpracuje z rodzicami dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi.

   

                                                                                               

  2. Rodzice mają obowiązek:

  1. Przestrzegania niniejszego statutu.
  2. Przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka  w określonym w regulaminie czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności. zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w żłobku i jego wyżywienie.
  4. Niezwłocznego  zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  5. Przyprowadzania do żłobka  zdrowego  i czystego dziecka.
  6. Zaopatrzenia dzieci w niezbędne przedmioty, odzież , przybory .
  7. Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych żłobka .

  3. W dniu, w którym dziecko stawia się w Żłobku po przebytej chorobie, rodzic (opiekun prawny)        przedkłada w Żłobku wystawione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka,     potwierdzające brak przeciwwskazań do pobytu dziecka w Żłobku.

  4   Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się również w dniu, w którym dziecko        po raz pierwszy stawia się w Żłobku.

  5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Żłobka może zwolnić z obowiązku przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8”.

   

   

  6.Rodzice mają prawo do:

  1. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu zdrowia i postępów edukacyjnych dziecka,
  2. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, uroczystościach

  § 11

  Szczegółową organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Żłobka.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

                                                                                                                § 12

   

  Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Burmistrz  Miasta Kościerzyna na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta Kościerzyna

   

  § 13

  1. Statut żłobka  obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej: opiekunki, rodziców, pracowników niepedagogicznych .
  2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  • Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń
  • Udostępnienie statutu przez dyrektora placówki.
  1. Statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2014 roku.